Revízie


Vieme Vám zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.